Joh­ta­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen ja coaching-palvelut

Iris Consulting ky tarjoaa johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen valmennusta ja koulutusta yrityksille ja organisaatioille. Eri­tyis­asian­tun­te­musa­lu­ee­na on ihmisten luovuutta tukeva johtaminen digiajan työelämässä. 


Henkilökohtaista ja ryhmäcoachausta ammatilliseen kehittymiseen, työelämän muutostilanteisiin, työuran taitekohtiin ja yrittäjyyden alkutaipaleelle.


Asiantuntevasti ja luotettavasti. Suomeksi ja englanniksi. Kasvokkain ja verkossa.


Luovuutta tukeva joh­ta­mi­nen

Kehitt%C3%A4misen%20kohteet-me.png

Eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­na ihmisten luovuutta tukevan verkostomaisen virtuaalisen työn / etätyön johtaminen

Työ hajaantuu globaaliksi, mutta ongelmat ja yhteisöllinen vuorovaikutus pysyvät paikallisina


Tunneälytaidot tärkeitä ihmisten johtamisessa


Yhteisen innostuksenja yhteisöllisen luovuuden vaaliminenja edistäminen tarvitsee uutta johtamisajattelua, joka kumpuaa vuorovaikutuksessa syntyvästä johtamisestaja antaa arvon ja tarvittaessa myös johtajuuden toisille


Virtuaalityön johtaminen on verkostojen johtamista


Kaikkia osa-alueita - johtaminen, oppiminen sekä viestintä ja vuosovaikutus - on kehitettävä koko ajan!

Globe-me.jpg

Vinkkejä kuinka innostaa ihmisiä käyttämään luovuuttaan virtuaalisessa työssä

Yhteinen  tavoite ja aidosti yhteisiksi koetut arvot


Johtajat ja esimiehet tukevat työntekijöiden menestymistä ja ammatillista kehittymistä ja näyttävät esimerkkiä


He arvostavat yhteisöllisyyttä ja yhteisiä pohdintoja,  kannustavat tiedon jakamiseen ja asiantuntemuksen yhdistämiseen sekä  jakavat valtaa ja vastuuta muille tilanteiden mukaan


Toiminta on läpinäkyvää, ja johtaminen on johdonmukaista ja jämäkkää


Taidot, työkalut ja työskentelytilat ovat teknologian kehityksen tasalla


Viestintä on aktiivista ja mo­ni­ka­na­vais­taks­ti­si

This is my silent friend who lives on my desktop. 
Support me: https://paypal.me/ugurakdemir
Instagram: https://www.instagram.com/ugur_akdemir/

Luovuuden lamaannuttajia virtuaalisessa työssä

Korkea hierarkia ja keskitetty johtaminen, mm. tarpeeton työsuoritusten tarkastaminen, päätösten odottaminen, "tulipalojen  sammuttaminen"


Yhteinen visio ja johtamiskulttuuri puuttuvat,  esim. pää­tök­sen­te­ko­ky­vyt­tö­myys, päätösten epäselvät perustelut, huono delegointi, tavoitteiden jatkuva muuttaminen, yhteisten pelisääntöjen puuttuminen, lupaukset jäävät toteutumatta, epäonnistumisten syitä ei selvitetä


Siiloutunut yrityskulttuuri, esim. työntekijöiden ja yhteistyön tuki on olematonta, ihmiset kokevat jäävänsä yksin


Toistuvat tekniset ongelmat, riittämätön IT-tuki


Mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen koetaan epätasapuolisina tai heikkoina


Asioiden salailu, liioittelu, ihmisten syyllistäminen ja pelottelu, kavereiden suosiminen


Rekrytointi, perehdyttäminen ja palkitseminen eivät ole virtuaalisen työn edellyttämällä tasolla

Yhdess%C3%A4%20keskustellen-me.jpg

Coac­haus­ta am­ma­til­li­sen osaamisen ja työuran ke­hit­tä­mi­seen

Haetko am­ma­til­lis­ta kasvua ja uutta suuntaa työhösi? Tar­vit­set­ko tukea työpaikan löy­tä­mi­seen? Tai yrit­tä­jyy­den al­ku­tai­pa­leel­le? Mietitkö itsellesi sopivia ke­hit­ty­mis- tai kou­lu­tus­va­lin­to­ja? Pohditko se­nio­ri­vai­hee­seen tai muihin elä­män­ti­lan­tei­sii­si liittyviä rat­kai­su­ja?

Kaipaatko keskustelukumppania? 


Keskustelut ammattitaitoisen coachin kanssa auttavat sinua pohtimaan tulevaa suuntaasi, miettimään erilaisia rat­kai­su­vaih­toeh­to­ja ja löytämään ratkaisun, jossa omat kykysi ja osaamisesi ovat käytössä mahdollisimman hyvin ja johon voit sitoutua. Coach tukee sinua myös löytämään omia osaamisen kehittämisen ja ammatillisen kasvun polkujasi. 


Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen! Jo yksikin coaching-tapaaminen voi auttaa eteenpäin.

Esittely

Iris%20Humala%20%E2%80%93%20kopio-me.jpg

Iris Humala

iris.humala@irisconsulting.fi

+358 41 440 7037

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/irishumala/

Joh­ta­mi­nen ja koor­di­noin­ti

 • Laadunvarmistuksen auditointiprojektin projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010-2011
 • Executive MBA-ohjelmajohtaja ja projektipäällikkö, HSE Executive Education Oy, 2007-2008
 • Liiketoimintaosaami-sen tutkimusohjelman (Liike2) ohjelmapäällikkö, Suomen Akatemia, 2005
 • Wood Material Science Research Programme -tutkimusohjelman viestintä- ja koor­di­naa­tio­vas­taa­va 2003-2005
 • Kotitalouskoneiden energiatehokkuuteen liittyvän EU-hankkeen koordinaattori & tutkija, Työtehoseura ry (TTS),  2001, 1998-1999,  1987-1988

Valmennus, koulutus ja ke­hit­tä­mi­nen

 • International Business -yksikön tuntiopettaja, englanninkielinen opetus, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, 2017-2020
 • Liiketoiminnan ja oppimisen kehittämisen valmennuspalvelut, Iris Consulting ky, 2016 -
 • Ylitarkastaja, työelämän kehittäminen, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), innovaatio-osasto, 2008-2010
 • Fiskarsin alueen yritysten kehittämiskonsultti ESR-hankkeessa, Maisonette ky, 2006-2007
 • Humala Iris (2019). Luovuus ja vastuullisuus digiajan  työssä: Kohti tavoitteellista, kuuntelevaa ja joustavaa vuorovaikutusta  (2019). Helsinki: Books on Demand.

Tutkimus

 • Ihmisten luovuutta tukevan virtuaalisen työn johtamisen väitöstutkimus, Tampereen yliopisto, 2012-2018
 • Erikoistutkija terveen työpaikan kriteereihin liittyvä ERS-hankkeessa, Työterveyslaitos, 2011
 • Epäsymmetrisen liikesuhteen kehittymiseen liittyvä väitöstutkimus, Vaasan yliopisto, markinoinnin laitos, 1999-2004
 • Puutuotealan asiakaslähtöisten liikesuhteiden kehittämiseen liittyvä  tutkimushanke, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, 2000-2001

Hanke- ja muut työ­teh­tä­vät

 • TKI-asiantuntija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2020-
 • Tutkimusasiamies, Aalto-yliopisto, Tutkimus- ja innovaatiopalvelut,  2011-2016
 • EU Marie Curie -hankehakemusten  arviointi, Research Executive Agency (REA), Euroopan komissio,  2013
 • Toimittaja ja freelancer-toimittaja, Suomen Rakennuslehti Oy, useita vuosia 1980- ja 1990-luvuilla

Koulutus

 • Filosofian tohtori (kasvatustiede), Tampereen yliopisto, 2012-2018
 • Certified Business Coach,  Business Coaching Institute, 2017
 • Ammatillinen opettajakoulutus,  Hämeen ammattikorkeakoulu, AOKK,  2009-2010
 • Kauppatieteiden tohtori, Vaasan yliopisto; markkinointi, 1999-2004
 • Valtiotieteen maisteri, Helsingin yliopisto, 1976-1986
 • Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, rakennusinsinööri-osasto, 1976-1982
lBEor6U1XmY-me

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Iris Consulting ky , Valmukatu 18 A 1, 04420 Järvenpää

Puhelinnumero: +358 41 440 7037

Sähköpostiosoite: iris.humala@irisconsulting. fi

www.irisconsulting.fi


LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/irishumala

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.